БЛОК ПРАКТИЧНИЙ. Змістовні програми настанови: методика роботи вчителя на підготовчому етапі вивчення чисел у межах 10: кількісні і порядкові натуральні числа

Змістовні програми настанови: методика роботи вчителя на підготовчому етапі вивчення чисел у межах 10: кількісні і порядкові натуральні числа, рахунок, відношення: „стільки ж”, „більше”, „менше”, відносно множин предметів. Методика вивчення чисел у концентрі „Сотня” (десяток як лічильна одиниця, утворення та назва розрядних чисел, запис двоцифрових чисел). Методика роботи яка спрямована на систематизацію знань учнів про утворення чисел, розряди і класи чисел, десяткову систему та формування відповідних умінь на автоматичному рівні в темі „Нумерація багатоцифрових чисел”.

Практична діяльність: аналіз програми з математики для початкових класів з метою з’ясування змістовного компоненту теми „Нумерація чисел”; опрацювання методичних рекомендацій, що надаються в різних методичних посібниках для вчителів щодо вивчення теми „Нумерація чисел”, складання збірки нетрадиційних методів і прийомів вивчення чисел у початкових класах; моделювання фрагментів уроків з теми: „Нумерація чисел у різних концентрах”.

БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовні програмні настанови: теоретичні основи вивчення нумерації чисел; використання дидактичних ігор при вивченні чисел із шестирічними учнями; наочність на уроках вивчення чисел у різних концентрах і методика її використання; цікаві та історичні відомості щодо теми: „Нумерація чисел”.

БЛОК КОНТРОЛЬНО – ОЦІНЮВАЛЬНИЙ

1.Докладно охарактеризувати освітні, життєвопрактичні, виховні, розвивальні завдання теми „Методика вивчення нумерації чисел у початкових класах”.

2.Охарактеризувати теоретичні засади вивчення невід’ємних чисел у початковій школі.

3.Зробити докладний аналіз змісту програми з математики для початкових класів щодо вивчення нумерації чисел.

4.Зробити порівняльний теоретичний аналіз рекомендацій відносно вивчення чисел, що надаються в методичних посібниках: Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – М., 1984.; Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. - К., 1998; Истомина Н.Б. Методика обучения математики в начальных классах .- М., 2000.; Моро М.И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в 1-3 классах. – М., 1978. Виявіть методичні підходи кожного автора до вивчення теми.

Система індивідуальних завдань (ІЗ):

1. Зробіть анотований список навчально-методичних джерел (у тому числі журнальних статей: “Початкова школа”, “Начальная школа”, “Початкове навчання і виховання”, “Освіта Донбасу”, “Розкажіть онуку”, інших за останні 5 років) з теми “Методика роботи над темою “Нумерація чисел” в початкових класах”.2.Змоделюйте систему завдань і вправ у вигляді дидактичних ігор для уроків, присвячених вивченню чисел першого десятку. До кожної гри складіть методичні рекомендації щодо її проведення на уроці:

2.1. Утворення чисел і числових послідовностей у межах 10.

2.2.Ознайомлення дітей з друкованими та письмовими цифрами.

2.3.Порівняння послідовностей чисел натурального ряду в межах 10.

2.4.Вивчення складу чисел у межах 10.

Творчо підійдіть до виконання завдання!

3. Змоделюйте систему завдань і вправ для уроків, присвячених вивченню нумерації чисел від 11 до 20, в яку повинні увійти наступні питання: утворення і назва чисел від 11 до 20; поняття одноцифрового і двоцифрового числа; письмова нумерація чисел від 11 до 20; запис чисел від 11 до 20 у вигляді суми десятка й одиниць; вправи з використання абаку.

Творчо підійдіть до виконання завдання!

4. Ознайомтесь з методичним посібником: Великохатська Л.Ф., Кочіна Л.П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах. Виберіть 4 примірника наочності для самостійного виготовлення. Складіть методичні рекомендації щодо їх використання на уроках вивчення нумерації чисел. Продемонструйте на конкретних прикладах застосування виготовленої вами наочності.

5. Змоделюйте і підготуйтесь до проведення фрагменту уроку (вивчення нового матеріалу з теми: „Нумерація чисел”): складіть конспект, обміркуйте режисуру фрагменту; які методи навчання краще всього використати на даному уроці; підготуйте необхідну наочність; прорепетируйте свої мову, емоції, дії тощо перед дзеркалом; заздалегідь розподіліть ролі між учителем і учнями у процесі вивчення нового матеріалу. При моделюванні фрагменту уроку використайте поради, що надаються в методичних рекомендаціях до уроків математики (в 1, в 2, в 3, в 4 класах) авторів Л.П.Кочіної, М.В.Богдановича, допоміжних методичних посібників, а також відповідні сторінки підручників з математики названих авторів. Але ж пам’ятайте, що процес модулювання – творчий процес! Тож внесіть в нього особисті ідеї. Тематика уроків надається нижче.

5.1. Вивчення числа і цифри 7.

5.2. Вивчення числа і цифри 0.

5.3.Десяток як лічильна одиниця. Лічба десятками.5.4.Поняття розряду, розрядної одиниці (одиниці, десятки).

5.5. Поняття двоцифрового числа.

5.6.Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць.

5.7.Вивчення розрядів чисел у концентрі “Тисяча”.

5.8.Поняття класу чисел у темі „Нумерація багатоцифрових чисел”.

5.9. Робота з таблицею класів і розрядів чисел.

Тематика реферативних завдань (РЗ):

1. Теоретичні математичні положення, на яких будується методика вивчення нумерації невід’ємних чисел у початкових класах.

2. Можливості використання прийомів інтерактивних технологій на уроках вивчення нумерації чисел у 3 і 4 класах.

3. Інтегроване навчання в початковій школі і можливості його впровадження на спільних уроках математики і рідної мови відносно вивчення тем: „Нумерація чисел”, „Числівники”.

4. Інтегроване навчання в початковій школі і можливості його впровадження на спільних уроках математики (нумерація чисел) і курсу “Я і Україна”.

5. Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах.

6. Особливості вивчення теми „Нумерація чисел” у початковій малокомплектній школі.

7. Розвиток комбінаторного мислення молодших школярів на уроках математики при вивченні теми “Нумерація чисел”.

Тема 2. Методика вивчення арифметичних дій в початковій школі


1753238109290098.html
1753316804449031.html
    PR.RU™